Transparency
of Aluminium Can
Closed-Loop Recycling

โครงการความโปร่งใสในกระบวนการรีไซเคิลวงจรปิดของกระป๋องอลูมิเนียม ต้นแบบการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ความคืบหน้าการเก็บกลับกระป๋องในโครงการ Aluminium Loop Can

ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 13/01/2022

กระป๋องที่ถูกเก็บ

1

ใบ

fontisto_recycle2

กระบวนการรีไซเคิล

กระป๋องที่กลับมาเป็นใบใหม่

1

ใบ

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วแบบครบวงจรในประเทศไทย เป็นต้นแบบการนำขยะกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง (Can to Can) เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการคัดแยกเพื่อพัฒนาคุณภาพของกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว เพิ่มอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) และสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled Content) ในการผลิตประป๋องอลูมิเนียม


โครงการนี้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR (Extended Producer Responsibility) ที่ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบ การกระจายสินค้า การรับคืน การเก็บรวบรวม และการนำกลับมาใช้ใหม่ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy: BCG Model) โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลเกี่ยวกับ 4 บริษัทที่ร่วมลงนาม

บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด

บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด ผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมและฝาชั้นนำของเมืองไทย หรือ TBC เป็นบริษัทในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ของ บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจาก บริษัท บอลล์ คอร์ปอเรชัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำด้านการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมอันดับหนึ่งของโลก บริษัทเริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2540 บนพื้นที่กว่า 56 ไร่ ในนิคม WHA จังหวัดสระบุรี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด

บริษัทควบคุมดูแล จัดซื้อ จัดหา และจัดส่งวัตถุดิบประเภทขวดที่ใช้ในกระบวนการผลิต วางแผนจัดการ และเตรียมวัตถุดิบประเภทขวดให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการของกระบวนการผลิตสำหรับบริษัทในเครือ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่วัตถุดิบรีไซเคิลและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต เช่น ลังกระดาษ พลาสติกหุ้มผลิตภัณฑ์ ขวดที่มีสภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานของการผลิต เป็นต้น

บริษัท แองโกล เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

แองโกล เอเซีย กรุ๊ป เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทผู้นำทางด้านการรับซื้อ ประมูล และซื้อขายอลูมิเนียมอิงกอต แท่งอลูมิเนียม และเศษชิ้นงานโลหะทุกชนิด พร้อมรับกำจัดและบำบัดเศษอลูมิเนียม และรีไซเคิลอลูมิเนียม จนได้รับการยอมรับให้เป็นผู้ค้าอลูมิเนียมระหว่างประเทศรายสำคัญในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย)

บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรีดแผ่นอลูมิเนียมชั้นนำ โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตอลูมิเนียมขั้นสูงด้วยความสามารถในการผลิตระดับโลกและการพัฒนาทางเทคนิคที่ล้ำสมัยกว่าหนึ่งศตวรรษ เริ่มการดำเนินงานในประเทศไทย เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ในฐานะฐานการผลิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของกลุ่ม UACJ ได้ส่งมอบแผ่นอลูมิเนียมที่มีคุณภาพและยั่งยืนให้กับลูกค้าทั่วโลก และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม

Aluminium Loop คืออะไร ?

แบรนด์ที่เข้าร่วมโครงการ

ไม่ใช่แค่เก็บ แต่กลับมาเป็นกระป๋องใบใหม่ไม่รู้จบ