เกี่ยวกับเรา

Aluminium Loop CAN คือ ผลิตภัณฑ์กระป๋อง อลูมิเนียมที่เป็นมากกว่าบรรจุภัณฑ์ธรรมดา ในฐานะแบรนด์ เราได้ยกระดับตัวเอง ไปสู่ความยั่งยืน
โดยแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมผ่านการเก็บกลับกระป๋อง Aluminium Loop CAN ของเราทุกใบ เพื่อรีไซเคิลเป็นกระป๋องใบใหม่ที่มีคุณภาพคงเดิม ซึ่งถือเป็นวงจรการรีไซเคิลที่หมุนเวียนอย่างแท้จริง

Aluminium Loop CAN เกิดขึ้นได้อย่างไร?

“Aluminium Loop” เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภายใต้บันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3R), สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย, มหาวิทยาลัยมหิดล, บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด, บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แองโกล เอเชีย เทรดดิ้ง จำกัด เพื่อสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยนำบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ และเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยการใช้กลไกประชารัฐซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค รวมถึงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน
 
พัฒนาสู่ “Aluminium Loop CAN” บรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถรีไซเคิลกลับมาเป็นตัวเองได้ 100% อย่างไม่รู้จบ ในลักษณะ Closed Loop Recycling ซึ่งเป็นการรีไซเคิลหมุนเวียนครบวงจรได้อย่างสมบูรณ์

เก็บกลับมารีไซเคิลได้ทุกใบ

คุณสมบัติที่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายและรีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ โดยที่ยังคงคุณภาพไว้ได้ดีดังเดิม ทำให้กระป๋องอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในขยะที่ถูกเก็บกลับมารีไซเคิลมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก
 
คุณสามารถมั่นใจได้ว่า กระป๋อง Aluminium Loop CAN ทุกใบ จะถูกเก็บกลับเพื่อรีไซเคิลได้อย่างสมบูรณ์ และกลับมาเป็นกระป๋องใบใหม่ที่มีคุณภาพคงเดิม เป็นวงจรการรีไซเคิลที่หมุนเวียนอย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการนี้สามารถลดปัญหาขยะหลังการบริโภคลงไปได้มหาศาล อีกทั้งยังลดการใช้ทรัพยากรใหม่ โดยใช้ทรัพยากรเดิมหมุนเวียน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตวัตถุดิบอลูมิเนียมลดลงได้มากถึง 95% ส่งผลให้การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลงเช่นกัน

ดูจุดรับกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วได้ที่นี่

โปร่งใส ตรวจสอบได้

ไทยเป็นประเทศหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความพร้อมในการจัดการขยะกระป๋องอลูมิเนียมได้อย่างครบวงจรภายในประเทศ
 
กระบวนการและตัวเลขการเก็บกลับกระป๋อง Aluminium loop CAN มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยกระป๋องเครื่องดื่มที่ผ่านการบริโภคแล้วจะถูกเก็บกลับตามจำนวนที่ผลิตออกไปเทียบเท่าโดยน้ำหนัก และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบ (แผ่นอลูมิเนียม) สำหรับผลิตกระป๋องใบใหม่ต่อไป
 
ปัจจุบัน เราได้รวบรวมกระป๋อง Aluminium Loop CAN ที่ใช้แล้วได้มากกว่า 395 ล้านกระป๋อง (ปี 2023) และตั้งเป้าที่จะรวบรวมเพิ่มอีก 470 ล้านกระป๋อง ในอีก 1 ปีข้างหน้า!

กระป๋องอลูมิเนียมรักษ์โลก ต้องกระป๋อง Aluminium Loop CAN

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงจรการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมนี้เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุดในโลกไปด้วยกัน

กระป๋องอลูมิเนียม
รักษ์โลก ต้องกระป๋อง Aluminium Loop CAN

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงจรการรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมนี้เป็นวงจรที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากที่สุดในโลกไปด้วยกัน