“Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

“Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคในยุคนี้มองหากันก็คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นั้นๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม