Ecocide: ทำลายสิ่งแวดล้อม = ผิดกฎหมาย!

Ecocide: ทำลายสิ่งแวดล้อม = ผิดกฎหมาย!

ทำความรู้จัก Ecocide เมื่อการทำลายสิ่งแวดล้อมทุกรูปแบบกำลังจะถูกบรรจุเป็นความผิดที่ต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศ