“Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

“Circular Mark” ฉลากผลิตภัณฑ์หมุนเวียน

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้บริโภคในยุคนี้มองหากันก็คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์นั้นๆ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Circular Economy กับการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์

Circular Economy กับการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์

สำหรับประเทศไทย เราให้ความสำคัญกับ Circular Economy ขนาดไหน มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างไร แล้วยังมีเรื่องใดอีกที่เกี่ยวข้อง ไปหาคำตอบกัน

CE กับโอกาสการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

CE กับโอกาสการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติกำลังลดน้อยลงทุกวัน Circular Economy จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เมื่อมนุษย์ยังต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อดำรงชีวิต