เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ”
(เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่ 20 ต.ค. 65 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียมฯ ต่อยอดการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง หมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์คืนสู่สังคม ส่งต่อมูลค่าให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปลี่ยนกระป๋องอลูมิเนียมใบเก่าเป็น “ขาเทียม”

การเปิดตัวโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เพื่อมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมให้ประชาชนนำกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ส่งกลับคืนสู่กระบวนการรีไซเคิล เปลี่ยนเป็นมูลค่าสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอุตสาหกรรม จำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ 1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2. กรมควบคุมมลพิษ 3. มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 4. มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) 5. สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย 6. บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด 7. บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด 8. กลุ่มบริษัท บีเจซี บิ๊กซี 9. บริษัท สถานีรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิ จำกัด โดยมีเป้าหมายรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วจำนวน 1,800,000 กระป๋อง กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และมีแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ โดยการเพิ่มการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริจาควัสดุอลูมิเนียม พร้อมทั้งขยายช่องทางการรับบริจาคให้ประชาชนเข้าถึงได้มากขึ้น นอกจากนี้ การรวบรวมอลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยเครือข่ายผู้รวบรวมนั้นสามารถนำมาแปลงเป็นมูลค่าตามราคาที่รับซื้อ และสามารถนำรายได้ส่งต่อเป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการผลิตขาเทียม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

การจัดกิจกรรมนี้เป็นการผนึกกำลังที่สำคัญของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ในการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมการนำขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล และสร้างกระแสความตื่นตัวในสังคม นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการรีไซเคิลร่วมกัน ทุกคนสามารถเริ่มได้ที่ตนเอง โดยหันมาให้ความสำคัญกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ผู้ผลิตสินค้า ผู้บริโภค ผู้รีไซเคิล ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด รวมทั้งขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนในฐานะผู้บริโภคให้ช่วยกันรวบรวมกระป๋องเครื่องดื่มอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาเปลี่ยนเป็นมูลค่าสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีต่อไป – นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวทิ้งทาย

S__291086350
Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

Aluminium Loop ออกบูธงาน Pelupo Festival

Aluminium Loop ออกบูธให้ความรู้เรื่องกระป๋องอลูมิเนียม พร้อมเครื่องบีบอัดกระป๋อง (Can Crusher) ในงาน PELUPO เทศกาลดนตรียุคใหม่สุดยั่งยืน

อ่านต่อ

การลดวัตถุดิบในการผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

การผลิตกระป๋องลอูมิเนียมในอดีตและปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างไร อลูมิเนียม 1 กิโลกรัม ยังจะสามารถผลิตกระป๋องได้เท่าเดิมไหม

อ่านต่อ