MOU โครงการ “Transparency of Aluminium Can
Closed-Loop Recycling”

วันที่ 7 ธ.ค. 64 บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด (TBC) จับมือพันธมิตร บริษัท แองโก เอเชีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ “Transparency of Aluminium Can Closed-Loop Recycling” โดยมี คุณรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบรีไซเคิลกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วแบบครบวงจรในประเทศไทย เป็นต้นแบบการนำขยะกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่โดยผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มกระป๋องอลูมิเนียมใบใหม่อีกครั้ง (Can to Can) เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมและการคัดแยกเพื่อพัฒนาคุณภาพของกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้ว รวมถึงเพิ่มอัตราการรีไซเคิล (Recycling Rate) และสัดส่วนการใช้วัสดุรีไซเคิล (Recycled Content) ในการผลิตประป๋องอลูมิเนียม 

 

โครงการนี้สอดคล้องไปกับแผนการดำเนินงานบันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ รวมถึงเป็นไปตามหลักความรับผิดชอบของผู้ผลิต หรือ EPR (Extended Producer Responsibility) ที่ผู้ผลิตมีหน้าที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ตั้งแต่การออกแบบ การกระจายสินค้า การรับคืน การเก็บรวบรวม และการนำกลับมาใช้ใหม่ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนของแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Economy Circular Economy Green Economy: BCG Model) หรือโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

คุณรัชฎายังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “โครงการ Transparency of Aluminium Closed-Loop Recycling เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินการที่จะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดการหันมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ซ้ำได้ การนำทรัพยากรกลับเข้าสู่ระบบรีไซเคิล และร่วมกันสร้างสังคมรีไซเคิลด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้แนวคิด “Next Normal: ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด คืนธรรมชาติสู่สมดุล ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

ความรับผิดชอบที่ไม่ใช่แค่ “ผู้ผลิต”

การรณรงค์ให้ผู้บริโภคพกถุงผ้าและลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอาจไม่เพียงพอ ผู้ผลิตเองที่มีส่วนสำคัญในการสร้างขยะและมลพิษต้องรับผิดชอบด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ