บันทึกความร่วมมือ (MOU) ส่งเสริมการผลิต
บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้

ขยะอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในขยะที่ถูกนำมารีไซเคิลมากสุดชนิดหนึ่งของโลก และในประเทศไทยเองนั้นมีอัตราการรีไซเคิลวัสดุชนิดนี้สูงกว่า 90% เพื่อส่งเสริมลูปการรีไซเคิลและการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในประเทศให้เป็นไปอย่างครบวงจรในรูปแบบ Closed loop recycling ภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเกิดบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถรีไซเคิลได้ในประเทศไทย โดยมีพิธีลงนาม เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 63 ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ, มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์), สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย, บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด, บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท แองโกล เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด 

เพื่อสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยสามารถนำบรรจุภัณฑ์นั้นๆ กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยใช้กลไกประชารัฐอันเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภค รวมถึงการจัดการขยะอย่างยั่งยืน

ภายใต้ MOU ฉบับนี้ แต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • สื่อสารเพื่อรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ภาคประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน
 • ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ รวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
 • สนับสนุนองค์ความรู้ สารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยเฉพาะการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้
 
กรมควบคุมมลพิษ
 • ให้ข้อแนะนำ คำปรึกษา และสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลวิชาการสำหรับการจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร รวมถึงสนับสนุนข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
 • ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสนับสนุนการขยายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
 • สนับสนุนและแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 
มูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์)
 • เป็นตัวกลางในการเชื่อมและประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและสื่อสาธารณะ ในการร่วมกันผลักดันการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรให้สอดคล้องตามหลักการ 3 อาร์ (3R) ได้แก่ การลดการใช้ (Reduce) การเพิ่มการใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปสงค์และอุปทานที่นำมาสู่การหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (Sustainable Production and Consumption)
 • ส่งเสริม สนับสนุน และเป็นตัวกลางในการผสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินโครงการนำร่องด้านการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์โดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์จากอลูมิเนียมในประเทศไทย
 • ดำเนินกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนเพื่อนำมาสู่การสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
 • สร้างแพลตฟอร์มในการแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล ข่าวสาร และข้อคิดเห็น และการหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงติดตามประเมินผล และแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงการพัฒนาความร่วมมือด้านการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 
 
สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย
 • เป็นตัวแทนของสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในการสนับสนุนข้อมูลและข้อเท็จจริง รวมถึงข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านกระบวนการผลิตและการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายและแนวทางการจัดการบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ประสานและชี้แจงข้อมูลข่าวสาร รวมถึงสื่อสารให้สมาชิกได้รับทราบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล และขยายผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร
 • ส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทยในการเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ที่ดีต่อวัฏจักรและการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย
 • ส่งเสริมให้สมาชิกเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ รณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินการคัดแยกบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มตั้งแต่ต้นทาง
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
 • พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย รวมถึงให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อนำมาใช้ประโยชน์และต่อยอดการพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในประเทศไทย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ทุกภาคส่วน 
 
กลุ่มผู้ประกอบการในระบบการจัดการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอลูมิเนียม

ผู้ประกอบการในระบบการจัดการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอลูมิเนียมภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 บริษัท ได้แก่

1.) บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด

2.) บริษัท แองโกล เอเซีย เทรดดิ้ง จำกัด

3.) บริษัท ยูเอซีเจ (ประเทศไทย) จำกัด

 • เป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและกระบวนการรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอลูมิเนียม ตั้งแต่การผลิตวัตถุดิบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ และการเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเพื่อขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมแบบครบวงจร
 • ยกระดับธุรกิจและการให้บริการด้านการซื้อขายบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมที่ใช้แล้ว และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างเป็นระบบ เพื่อลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร เครื่องมือ และเทคโนโลยีด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์จากการรีไซเคิลวัสดุอลูมิเนียม เพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์รีไซเคิลที่มีมูลค่าและคุณภาพดี ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
 • ทั้งสามบริษัทฯ ร่วมผลักดันการพัฒนาการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากอลูมิเนียมแบบระบบปิดครบวงจร ตลอดจนพร้อมสนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนในด้านการบริหารจัดการระบบรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอลูมิเนียมและความเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียมทั้งระบบ
Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

9 Series of Aluminium Alloys

อลูมิเนียมเป็นโลหะที่ถูกนำมาใช้มากที่สุดตัวหนึ่งทั้งในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน อลูมิเนียมเหล่านี้มีความเหมือนและต่างกันอย่างไร มาหาคำตอบกัน

อ่านต่อ