มาตรฐาน ASI คืออะไร สำคัญกับอุตสาหกรรมอลูมิเนียมอย่างไร?

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกเพิ่มสูงขึ้น ผู้ผลิตจึงต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการนี้และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หนึ่งในแนวทางที่ได้รับความนิยมคือ การนำ มาตรฐาน ASI มาใช้ในกระบวนการผลิต

สำหรับผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมที่ขับเคลื่อนการบริโภคและการใช้ชีวิตของผู้คนนั้นก็ตอบโจทย์เรื่องความรักษ์โลกและความยั่งยืนเช่นกัน เพราะอลูมิเนียมเป็นหนึ่งในวัสดุที่เป็นมิตรต่อโลกด้วยความสามารถในการรีไซเคิลได้ไม่รู้จบนั่นเอง

เพื่อความโปร่งใสในการใช้วัสดุอลูมิเนียมอย่างยั่งยืนนี้ จึงจำเป็นต้องมีการรับรองที่เป็นทางการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภค ซึ่งในวงการอลูมิเนียมก็มีองค์กรไม่แสวงผลกำไรระดับโลก อย่าง ASI (Aluminium Stewardship Initiative) ที่เข้ามาเป็นตัวช่วยให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจเลือกสินค้าที่มีส่วนประกอบของอลูมิเนียมได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับ FSC (Forest Stewardship Council) ของกล่องกระดาษ เป็นต้น

ASI หรือ Aluminium Stewardship Initiative เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรซึ่งทำหน้าที่ในการกำหนดและรับรองมาตรฐานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความโปร่งใสในอุตสาหกรรมอลูมิเนียม โดยครอบคลุมทั้งผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่การผลิตอลูมิเนียมทุกภาคส่วน เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการสร้างและกำหนดมาตรฐานใหม่ในการจัดหาอลูมิเนียมอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมให้เกิดการจัดหา การผลิต และการควบคุมดูแลการใช้อลูมิเนียมอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน ก่อเกิดเป็นความตั้งใจที่จะสร้างมาตรฐานในการใช้ทรัพยากรอลูมิเนียมอย่างรู้คุณค่า ตั้งแต่การควบคุมขั้นตอนการถลุงแร่ใหม่ไปจนถึงทุกขั้นตอนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียม ตลอดจนการรีไซเคิลอลูมิเนียมเพื่อนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ให้เป็นไปตาม มาตรฐาน ASI

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ ASI คือ…

วิสัยทัศน์: เพิ่มการมีส่วนร่วมของอลูมิเนียมให้มากที่สุดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

พันธกิจ: สร้างการยอมรับและส่งเสริมการผลิต การจัดหา และการควบคุมดูแลอลูมิเนียมอย่างมีความรับผิดชอบร่วมกัน

วัตถุประสงค์:

  • เพื่อกำหนดมาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนและห่วงโซ่การควบคุมวัสดุอลูมิเนียมที่บังคับใช้ทั่วโลก
  • เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและวัดผลได้ในผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากกระบวนการผลิต การใช้ และการรีไซเคิลอลูมิเนียม
  • เพื่อพัฒนาระบบการรับรองและรับประกันที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงและอุปสรรคของการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ASI 
  • เพื่อเป็นและยังคงเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนความยั่งยืนในห่วงโซ่ของอลูมิเนียม ซึ่งครอบคลุมผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

 

ปัจจุบันนี้ ASI เป็นเพียงมาตรฐานเดียวเท่านั้นที่รองรับการจัดหาวัตถุดิบในห่วงโซ่การผลิตอลูมิเนียม ตั้งแต่อุตสาหกรรมขั้นต้นไปจนถึงอุตสาหกรรมขั้นปลาย เช่น บรรจุภัณฑ์, การขนส่ง, การก่อสร้าง และงานวิศวะกรรม ซึ่งมีเกณฑ์ในการประเมินสูงถึง 59 ข้อ ภายใต้ 3 เสาหลักด้านความยั่งยืน: ธรรมาภิบาล, สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิมนุษยชน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทั้งนี้ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด (TBC) หนึ่งในผู้ก่อตั้งของ Aluminium Loop ในฐานะผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมและฝา ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการผลิตที่ยึดมั่นในแนวคิด ESG (Environment, Social, Governance) หรือแนวคิดในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย TBC เป็นผู้ผลิตกระป๋องอลูมิเนียมรายแรกที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ASI ทั้ง ASI Performance Standard และ ASI Chain of Custody Standard เป็นบริษัทแรกในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังมีบริษัทอื่นๆ ในห่วงโซ่การใช้งานอลูมิเนียมที่ได้รับการรับรองจาก ASI เช่นกัน เช่น Nestlé Nespresso, Apple Inc., Audi เป็นต้น

นั่นแสดงให้เห็นว่า ผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียมที่มีตราสัญลักษณ์ ASI ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดหาอลูมิเนียมจากผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบเพื่อความยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิต ทั้งดีต่อสิ่งแวดล้อม ดีต่อโลก และดีต่อผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อ้างอิง
– Aluminium Stewardship Initiative, Aluminium Stewardship Initiative certifies Thai Beverage Can against ASI Performance and Chain of Custody Standards
https://aluminium-stewardship.org/aluminium-stewardship…/
– Aluminium Stewardship Initiative, About ASI
https://aluminium-stewardship.org/about-asi
– Aluminium Stewardship Initiative, What is ASI Aluminium?
https://aluminium-stewardship.org/knowledge-hub/what-is-asi-aluminium
Facebook
Twitter
LinkedIn

บทความที่เกี่ยวข้อง

เปิดมุมมองของผู้บริโภคเข้าสู่โลกแห่งการคัดแยก

ผู้บริโภคคือตัวแปลสำคัญในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้ขยะได้ไปสู่แหล่งกำจัดขยะที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ