กระป๋องอลูมิเนียมกับเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

“กระป๋องอลูมิเนียม” บรรจุภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) แนวคิดของระบบเศรษฐกิจที่มุ่งจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คืออะไร?

ระบบเศรษฐกิจที่มีแบบจำลองเกี่ยวกับการผลิต (Production) และการบริโภค (Consumption) ในลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งปัน (Sharing) การให้เช่า (Leasing) การใช้ซ้ำ (Reusing) การซ่อมแซม (Repairing) การทำให้ใหม่ (Refurbishing) และการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Recycling) โดยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบและสินค้า (Existing materials and products) ถูกยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ที่มา: รศ. (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CIRCULAR ECONOMY ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
https://setsustainability.com/libraries/1162/item/circular-economy-1

กระป๋องอลูมิเนียมเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างไร?

หากเศรษฐกิจหมุนเวียนพูดถึงการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Recycling) และการยืดอายุการใช้งานให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียมก็ถือว่าตอบโจทย์ความเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างแท้จริง เพราะ กระป๋องอลูมิเนียมสามารถรีไซเคิลได้ทุกส่วนทั้งใบอย่างไม่รู้จบ กระป๋องที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้ อาจจะเคยเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาแล้วหลายร้อยปี โดยที่ยังคงคุณภาพไว้ได้ดีเหมือนเดิม 

การที่กระป๋องอลูมิเนียมสามารถรีไซเคิลได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยังช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ รวมถึงลดพลังงานและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตได้อย่างมหาศาล

กระป๋องอลูมิเนียมบรรจุเครื่องดื่มของ Aluminium Loop CAN มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยการเก็บกลับกระป๋องของเราที่ผ่านการบริโภคแล้วทุกใบ เพื่อรีไซเคิลเป็นกระป๋องใบใหม่ที่มีคุณภาพคงเดิม ให้เกิดเป็นวงจรการรีไซเคิลที่หมุนเวียนอย่างแท้จริง ซึ่งกระบวนการนี้ยังสามารถลดปัญหาขยะหลังการบริโภคลงไปได้จำนวนมาก

จะมั่นใจได้อย่างไรว่ามีการเก็บกลับกระป๋องจริงๆ…

กระบวนการและตัวเลขการเก็บกลับกระป๋อง Aluminium loop CAN มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยกระป๋องเครื่องดื่มที่ผ่านการบริโภคแล้วจะถูกเก็บกลับตามจำนวนที่ผลิตออกไปเทียบเท่าโดยน้ำหนัก และนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบ (แผ่นอลูมิเนียม) สำหรับผลิตกระป๋องใบใหม่ต่อไป

Facebook
Twitter
LinkedIn