CE กับโอกาสการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

CE กับโอกาสการทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

ทรัพยากรธรรมชาติกำลังลดน้อยลงทุกวัน Circular Economy จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เมื่อมนุษย์ยังต้องใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อดำรงชีวิต